EngageMedia Blog

ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၃ မွာ video4change ကြန္ယက္မွ ဗီဒီယုိ (Burmese)

by EM News August 11, 2014
လွဳပ္ရွားတက္ႀကြသူေတြႏွင့္စီတီဇင္ဂ်ာနယ္လစ္ေတြအတြက္သူတို့ရဲ႔ ဗီဒီယိုေတြထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖန႔္ခ်ီထုပ္ေဝနိင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီးလမ္းညြွန္ ခ်က္ေတြထုပ္ျပန္ေပးခဲ႔ပါတယ္။ ဒီလမ္းညွြန္္ေတြထဲမွာမိုလ္ဘိုင္းဗီဒီယုိအသုံးျပဳပုံကေန အမွီအခိုကင္းတဲ႔ ဗီဒီယုိဝက္ဆိုဒ္ တည္ေထာင္ပုံအထိပါဝင္ျပီးInternews Europ မွပံပုိး ကူညီခဲ႔ပါတယ္။

1: အမွီအခိုကင္းတဲ႔ ဗီဒီယုိဝက္ဆိုဒ္ တည္ေထာင္ပုံလမ္းညႊန္ သင္ဟာသင့္ရဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ ဗီဒီယုီမွ် ေဝျခင္းဝက္ဆုဒ္ (သုိ႕ )အေပါင္းအသင္းမ်ားနင့္ စုေပါာင္းတည္ေထာင္ထားတဲ႔ ဗီဒီယုီမွ်ေဝၿခင္း ဝက္ဆုိဒ္တစ္ခုကုိ တည္ေထာင္ဖို့ ႀကိဳးပမ္းေနပါသလားဒါဆုိ သင္ဟာဒီလက္စြဲလမ္းညွြန္ ကုိဖတ္ သင့္တယ္။ဒီလက္စြဲမွာ Wordpress, Drupal နဲ႔ Plumi တို့လိုပဲ Free, libre open sourse software (FLOSS) အသုံးခ် ေျဖ ရွင္း ပုံကုိ အဓိကရွင္းျပထားျပီး video4change မွအဖြဲ႔ ဝင္ မစ္ဖက္ဇစ္ကေရးသားထားပါတယ္။ floss လက္စြဲလို့ ေခၚ ပါတယ္။

2: တန္ဖိုးနည္းဖုန္းမ်ားႏွင့္ထိေရာက္စြာဗီဒီယိုရုိက္ပုံ တစ္ကယ္လို့ သင္ဟာေငြေႀကးအခက္အခဲရွိျပီးေနာက္ဆုံးေပၚ ဗီဒီယုီကင္မရာေတြနဲ႔ ဖုန္းေတြကုိဝယ္မသုံးနိင္တဲ႔ဗီဒီယုိလွဳပ္ရွားတက္ႀကြ သူု (သုိ့)စီတီဇင္ဂ်ာနယ္လစ္သမားတစ္ဦးျဖစ္မယ္ဆုိရင္ဒီလမ္းညြွန္ခ်က္ေတြဟာအသုံးဝင္တယ္ဆုိတာေတြ႔မွာပါ ဒီလမ္းညြွန္ခ်က္ မွာလက္ရွိကုိင္ေဆာင္ထားတဲ႔ တန္ဖုိးနည္းကရီယာေတြနဲ႔ပဲအရည္အေသြးေကာင္းေကာင္းရေအာင္ဘယ္လိုရိုက္ ကူးရမလည္းဆိုတဲ႔နည္းလမ္းေတြျပထားပါတယ္။ Small World News လို့ ေခၚတဲ႔ လမ္ညွြန္ကုိ video4change မွဘရုိင္ယန္ကြန္ေလးကေရးသားထားပါတယ္။

3: စီတီဇင္ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြအတြက္တိုက္ရုိက္ဗီဒီယုိလွြင့္တင္ပုံလမ္း ညွြန္ သင္ဟာသင့္ျမိဳ႔နယ္မွာရွိတဲ႔ ဆႏၵ ျပပြဲ တစ္ ခုကို လြွင့္ ထုပ္ဖို့ဆႏၵရွိတဲ႔ စီတီဇင္ ဂ်ာနယ္လစ္ျဖစ္ပါသလား။ ဒါမွမဟုတ္ သင္ဟာသင္ျမင္ေတြ႔ရတဲ႔ အျဖစ္အပ်က္ေတြကိုအျခားonline ေလာကကုိမွ်ေဝဖို့အတြက္ မွန္ကန္တဲ႔အခ်ိန္ မွန္ကန္တဲ႔ေနရာေရာက္ေနပါသလား။ ဒီလိုမျဖစ္ခင္သင္ဟာဒီလမ္းညြွန္ကုိ ဖတ္ထားမယ္ဆုိရင္ သိပ္္အဆင္ေျပမွာပါ၊ လမ္းညြွန္ထဲမွာ တိုက္ရုိက္ ဗီဒီယုိ လြွင့္တင္ျခင္းႏွင္ပါတ္သက္ျပီး ကြဲျပားတဲ႔ နည္းဗ်ဳ ဟာေတြနဲ႔ ကိရိယာ အသုံးျပဳပုံေတြပါတယ္။ MIT Centre for Civic Media မွvideo4change အဖြဲ႔ ဝင္ဘက္ကီဟာဝြစ္တ္ ကေရးသားထားျပီးဒီလက္စြဲ မွာလူႀကိဳက္မ်ားတဲ႔ ဗီဒီယိုတုိက္ရုိက္လြင္တင္မွဳဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွဳ ေတြ၊ အင္စေတာလုပ္ပံုသုံးပံုေတြကုိလက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ခန္ေတြလည္းျပထားပါတယ္။

4: တိဇင္ဂ်ာနယ္လစ္ေတြအတြက္မိုဘိုင္းဗီဒီယုိအသုံးျပဳပုံ ဒီအခန္းမွာ ဗီဒီယုိ စီctivism ႏွင့္စီတီဇင္ဂ်ာနယ္ လစ္ဇင္အတြက္သင့္ ရဲ႔ ဖုန္းကုိဘယ္လိုအသုံးခ် ရမလည္း ဆုိတဲ႔သင္သိသင့္တဲ႔အရာအားလုံးပါဝင္သလို မိုဘိုင္းဗီဒီယုိအသုံးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတရား နည္းနာမ်ာႏွင့္ဗီဒီယုိကုိျဖန့္ခ်ီ နိင္မယ္ application ေတ၊ြအသုံး ျပဳပုံ ေတြ ပါလမ္းညြွန္ ထားပါတယ္မစ္လစ္ဆာေအာလ္ဘရိုက္က ေရးသားထားတာပါ။

စီတိဇင္ဂ်ာနယ္လစ္ေတြအတြက္မိုဘိုင္းဗီဒီယုိအသုံးျပဳပုံ( လြယ္ကူစြာေဒါင္းလုဒ္ဆြဲနိင္ဖုိ႕အတြက္ လက္စြဲက်မ္းမ်ားကုိအခန္မ်ားစြာမွာၿဖန္႔က်က္ၿပထား)

မိတ္ ဆက္။ ဒီလမ္းညႊွန္ဟာလူၾကိဳက္မ်ားတဲ႔ ဗီဒီယိုတုိက္ရုိက္လြင္တင္မွဳဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွဳ ေတြ၊ အင္စေတာလုပ္ပံုသုံးပံုေတြကုိတတ္ဆင္အသုံးၿပဳဖုိ႕ ဘယ္လုိစတင္ရမလည္းဆုိတာရွင္းၿပထားပါသည္။

ၿပင္ဆင္ စတင္ ပုံ ;ရုိက္ကူးၿပီးေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္

ၿပင္ဆင္ စတင္ ပုံ ;ဗီ ဒီယုိအေရအေသြးႏွင္႕ ကရီယာတန္ဆာပလာမ်ား

စီတီဇင္ဂ်ာနယ္လစ္ ေတြ အတြက္လက္ကုိင္ဖုန္လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာအေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ား

ဒီလမ္းညႊွန္ဟာလူၾကိဳက္မ်ားတဲ႔ ဗီဒီယိုတုိက္ရုိက္လြင္တင္မွဳဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွဳ ေတြ၊ အင္စေတာလုပ္ပံုသုံးပံုေတြကုိတတ္ဆင္အသုံးၿပဳပုံေတြကုိ လက္ေတြ႔ လုပ္ကုိင္ေလ႔က်င္႕ နိင္ေအာင္လည္းညြွန္ၾကားထားပါသည္။

Suara Baru: New Voices on the Indonesian Presidential Elections

by EM News August 06, 2014
EngageMedia's new initiative, Suara Baru (New Voices), features videos on young Indonesians and their views on its landmark presidential elections.

Indonesia holds its presidential election on 9 July 2014. This is set to be an important election for the country, with those in power from the New Order regime trying to make a comeback.

As
over one-third of the projected 186 million eligible voters will be first-time voters, this election presents an opportunity where young people could make a huge difference in the outcomes.

With this in mind, EngageMedia launched Suara Baru (New Voices), where we invited young filmmakers to create video stories in order to understand youth perspectives on the elections from Java to West Papua to migrant workers in Malaysia. Some of the produced videos are featured below, while the full collection is available here.

Suara Baru: New Voices on the Indonesian Presidential Elections

A Letter to the President
A young man describes the tragic state of his village in a letter to the Indonesian president. Will it ever be replied to?

Suara Baru: New Voices on the Indonesian Presidential Elections

The Hopes of Papuan Youth
What do young people in Raja Ampat, West Papua want the next Indonesian president to deliver?

Suara Baru: New Voices on the Indonesian Presidential Elections

View from the Edge
A candid look at why some Indonesians are not voting this round. The reasons range from apathy to administration, all expressed with a smile.

Suara Baru 4Choices of Indonesians in Malaysia
Malaysia currently hosts over two million Indonesian migrant workers. This video features some of their views on the 2014 presidential elections.

 

 

 

Suara Baru 5Elections and Conflict
This election has been widely dubbed as the ‘social media elections’. But why has engagement on social media turned youth who were friends into enemies?

 

 

 

Follow our election updates!
We'll be posting updates on and after polling day (9 July 2014) so be sure to follow us on Facebook and Twitter for more news and videos!

Papuan Voices at the 4th Conference of the Indonesian Interfaith Network

by yerry June 30, 2014
Videos from the first Papuan Voices collection were screened at an Interfaith event in Jayapura, West Papua in May 2014.

Papuan Voices at the 4th Conference of the Indonesian Interfaith Network

The event aimed to encourage efforts by religious groups to promote peace in Papua and dialogue among all religions, said Elga Sarapung, Coordinator of  the Indonesian Interfaith Network (JAII) . The conference was organised in collaboration with Forum Konsultasi Para Pemimpin Agama in Papua (Consultation Forum of Leaders of Religions) and the Institute for Interfaith Dialog in Indonesia.

Major topics discussed included the building, nurturing, and strengthening of civilizations through transformative dialogue, and the challenges faced while striving for justice, truth, equality, peace for all of ethnic groups and peoples of Indonesia.

The Papuan Voices videos screened during the event were Papua Calling, Mama Kasmira, and Harapan Anak Cenderawasih. The screening was meant to introduce Papuan issues to the participants of this conference who came from all over Indonesia. The participants were amazed by what they saw in the films, and especially by Papua Calling, a film about Muslims in West Papua.

By Frangky.

Traveling Projector in Indramayu & Cirebon

by yerry June 13, 2014

Indramayu was the third city visited by the Traveling Projector. Here, we were helped by an ex-migrant worker who lent us his house for the screening, where young people came and watched videos that were created by Indonesian migrant workers themselves.

It was a relaxing atmosphere and they seemed to love the videos, especially since some of them were made people from the audience themselves some years ago.

They were used to only watching TV programs or videos being presented by outsiders, but at this event they were amused at seeing their own faces on-screen. It was an exciting moment for the migrants who were often neglected by the state and society.

The next day, we left Indramayu and went to Cirebon, where we were hosted by Sanggar Rakyat. The screening was conducted in the Village Center with audiences from all the nearby neighborhoods and villages. More than 60 people attended this event.

Along with videos from EngageMedia, we screened some of Sanggar Rakyat's video collections as its activities focus on education and youth recreational activities. The night was closed with a discussion and emphasizing on how useful the videos can be as tools for disseminating information and educating members of society.

Menonton Ditonton Travelling Projector Indramayu & Cirebon

by yerry June 13, 2014

Menonton Ditonton Travelling Projector Indramayu & Cirebon Indramayu adalah tempat ketiga yang dikunjungi Travelling Proyektor.  Bertempat di rumah seorang mantan buruh migran, pemutaran film ini dihadiri sekitar 20 orang. Hampir sebagian besar yang datang adalah para buruh migran yang terlibat dalam pembuatan video tersebut.

Suasana sangat cair karena mereka begitu senang melihat karyanya ditonton bersama. Jika sebelumnya mereka menonton film, maka kini mereka ditonton. Tentunya ini sebuah pengalaman berharga bagi para buruh migran yang seringkali diabaikan oleh negara dan tidak dipedulikan oleh masyarakat.

Lepas dari Indramayu, tujuan selanjutnya adalah Cirebon. Di kota ini, Sanggar Rakyat menjadi “host” dalam pemutaran film ini. Bertempat di Balai Pertemuan Desa, maka pemutaran film ini banyak dihadiri oleh warga kampung. Sekitar 60 warga memadati balai pertemuan yang relatif sempit ini. Bapak RW membuka pemutaran film yang sebelumnya telah diseleksi oleh pihak Sanggar Rakyat.

Dalam pemutaran kali ini, Sanggar Rakyat juga memutarkan beberapa film yang dibuat oleh para remaja di kawasan dampingannya. Oleh karena warga tidak bisa duduk hingga larut, akhirnya diskusi ditiadakan. Namun beberapa remaja yang masih tertinggal berdiskusi dalam lingkaran kecil dengan EngageMedia.

Diskusinya lebih banyak pada proses pembuatan film, menentukan cerita, dan lain-lain. Antusiasme masyarakat yang begitu besar pada pemutaran film menunjukkan bahwa media audio visual sangat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Dan keterlibatan warga dalam pembuatan film sangat penting untuk membentuk kepercayaan diri serta membangun arena refleksi bagi sebuah kampung.

Traveling Projector's Jakarta Finale!

by Dhyta Caturani June 11, 2014
“These videos should be watched by as many young people as possible because they are the hope of this nation. They should be given information and facts about this country so that they can be more sensitive and critical.”

After visiting 10 cities throughout Java island and conducting 13 screenings in 17 days, the Traveling Projector finally arrived back in Jakarta for its finale. Colleagues from EngageMedia were always with me at the other screenings, but this time I was organizing the screening with the help of EngageMedia’s friends in Jakarta.

The screening was held in the art studio of Dolorosa Sinaga in Pondok Gede, East Jakarta and the videos shown were mostly from the Bhinneka Tinggal Duka compilation which focuses on the issues of diversity and pluralism. These videos were picked because they are best suited for the situation in Jakarta, being a big urban city that is very diverse, but on the other hand experiencing an escalation of (violent) intolerance against anything that is considered "different".

Besides the Bhinneka Tinggal Duka videos, also screened at the event was Payung Hitam (Black Umbrella), a film by Chairun Nissa which highlights the "Thursday protest" by presenting 2 women survivors of human rights violations who have stood in protest in front of the presidential palace every Thursday for the past 7 years.

The last film was r.i., a film by Kotak Hitam that told the story of the tragedy of 1965 from the perspective of an Indonesian restaurant founded by Indonesian political exiles in Paris.

One of the notable comments from the discussion was from an audience member who stated, “These videos should be watched by as many young people as possible because they are the hope of this nation. They should be given information and facts about this country so that they can be more sensitive and critical.”

The statement was echoed by some others present who also asked for permission to bring the videos to their communities.

Martin Aleida, a writer who was jailed for several years because of his activities in Lekra (an artists organization said to be affiliated with the Indonesian Communist Party), said that many people who were part of history rarely tell their stories through creative work such as writings or films, whereas there were a lot of good stories to tell. He added that if the person who experienced it her/himself wrote about it, the result would be much more powerful and richer than if it was written by others. Martin suggested that everyone should write their own history.

I couldn’t agree more with him. To me, this nation was laid out in one giant narration that was written by the rulers. A narration that is believed to be engineered and full of manipulation. Therefore, this "big narration" should be demolished and replaced with many small narrations that are based on honest facts. And it becomes our duty to make that happen.

The 14th screening in Jakarta served as the closing of a long road show across Java Island to bring to communities videos/films with content that was very different from what they usually watch on television or in cinemas.

For all the hard work, we think we deserve a tumpeng (a cone-shaped yellow rice dish traditionally used for celebration) to end the journey. We hope to hold the Traveling Projector again next year, making it even bigger and better. See you then!

#ProyektorKeliling #Hari ke 16 di Malang, 26 Mei 2014

by yerry May 30, 2014

Proyektor Keliling sudah hampir sampai di penghujung perjalanannya. Kota Malang menjadi tempat kedua terakhir sebelum Jakarta sebagai penutup. Hari Senin 26 Mei 2014 sore hari kami tiba di kota apel Malang. Setelah beristirahat sejenak, kami meluncur ke Warung Kelir di jalan Panglima Sudirma, tempat diadakannya pemutaran film untuk melakukan persiapan. Tuan rumah pemutaran kali ini adalah Lensa Mata, sebuah komunitas anak muda pemerhati film dan masalah-masalah sosial budaya. Tempat pemutaran, Warung Kelir, merupakan warung yang juga menjadi tempat mangkal berbagai komunitas di Malang, mulai dari komunitas sastra, musik, film hingga komunitas yang lebih akademis yang sering mengadakan diskusi di tempat itu.

Film kali ini yang diputar masih bertema toleransi, ditambah film-film tentang Papua. Ditutup dengan film Payung Hitam, lebih dari 50 penonton tetap duduk di tempatnya hingga pemutaran berakhir. Diskusi yang dilakukan sesudah pemutaran berlangsung sangat hidup, banyak pertanyaan dan komentar juga berbagi pengalaman dari penonton yang sangat beragam: komikus, wartawan, mahasiswa, dosen, dan aktivis. Pemutaran kali ini mungkin merupakan yang paling bergairah tidak hanya dari segi jumlah penonton tetapi juga dari banyaknya pengunjung yang bertanya dan berpendapat.

Acara yang dimulai jam 20.00 baru berakhir pada jam 23.00. Umumnya penonton berpendapat bahwa film-film dokumenter semacam ini menjadi alternatif dari informasi yang biasa didapat dari media-media mainstream, dan gambar/video memberi kesan yang lebih kuat kepada pemirsa. Beberapa diantara penonton berharap kegiatan seperti ini lebih sering diadakan dan tidak hanya di kota tetapi juga di desa atau di komunitas yang langsung kena dampak dari kegiatan-kegiatan 'pembangunan' (Nita).

Traveling Projector #Day12 di Solo

by EM News June 11, 2014

Setelah 11 hari berkeliling Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jogja, #ProyektorKeliling menuju ke Solo, 22 May 2014. Solo adalah kota ke 8 yang dikunjungi setelah Bandung, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Cilacap, Purwokerto, dan Jogja. Di Solo kami diterima dengan hangat oleh Blontank, ketua komunitas Rumah Blogger Indonesia di kawasan Jajar. Pemutaran film dimulai pukul 20.00 dengan didahului oleh pertunjukan musik Keroncong oleh anak-anak muda dari komunitas lokal. Sangat menarik karena musik keroncong yang biasanya diidentikkan dengan musiknya orang-orang tua kali ini justru dimainkan dan dinyanyikan oleh para remaja.

Pemutaran kali ini mengangkat tema pluralisme dengan memutar film-film pendek hasil kompetisi video pluralisme yang diselenggarakan oleh EngageMedia pada tahun 2012 bertajuk 'Bhineka Tinggal Duka'. Film buatan Acong, seorang remaja di Cilacap yang menceritakan kehidupannya sebagai seorang muslim keturunan Tionghoa membuka acara dilanjutkan dengan 4 film pendek lain bertema sama, yaitu Paraliyan, Seragam yang Tidak Melindungi, Papua Calling, Sehari bersama Pasangan Bahagia. Selesai 5 film pendek pluralisme diputar, kami kemudian memutar film 'Payung Hitam' yang bercerita tentang aksi dua orang perempuan yang menuntuk hak mereka; yang pertama atas tanah dan yang kedua atas keadilan untuk anaknya yang terbunuh pada masa-masa Reformasi 1998.

Semakin malam semakin banyak yang hadir karena memang begitulah menurut Blontank mengenai tempat berkumpul komunitas Rumah Blogger Indonesia itu. Sambil menyeruput wedang jahe atau teh hangat, penonton yang sebagian besar anak muda itu menyimak film-film yang diputar. Dalam diskusi sesudahnya, seorang anak muda bertanya tentang hasil dari Aksi Kamisan yang dilakukan oleh Ibu Sumarsih dalam film Payung Hitam tersebut, apakah ada tanggapan dari Pemerintah. Dhyta Caturani, 'petugas' Proyektor Keliling EngageMedia kali ini yang juga seorang aktivis 98 menjelaskan bahwa Aksi Kamisan yang ke 224 itu belum mendapat tanggapan dan ibu Sumarsih beserta para aktivis akan terus melakukannya setiap minggu hingga tuntutan mereka terpenuhi. Pemutaran film-film dokumenter pendek ini menarik menurut seorang penonton yang lebih senior karena memberi inspirasi bagi anak-anak muda untuk lebih menggalang solidaritas dan mencoba melakukan perubahan. Hari semakin malam dan #ProyektorKeliling pun pamit untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan ke Surabaya.  (Nita)

 

Traveling Projector in Malang

by EM News May 30, 2014
A report on one of the stops on the Traveling Projector tour, where we visit 11 cities in Java with videos on pluralism, migrant workers, corruption, and West Papua.

Traveling Projector has almost reached the end of its journey. Malang was the second last city before we closed the tour in Jakarta.

We arrived in Malang on in the afternoon of 26 May. We then drove to the screening venue, Warung Kelir (Colour Cafe), a cafe where people from literature, film, music, and academia circles hang out. The host of the event this time was Lensa Mata, a community of young people who are interested in films and socio-cultural issues.

The playlist for Malang was still focused on issues of tolerance, plus films on West Papua. After 'The Black Umbrella' closed the screening, more than 50 spectators were still present. The discussion held afterwards was lively and vibrant, with many questions, comments, and sharing of experiences from a diverse audience of artists, journalists, students, lecturers, and activists. This screening was perhaps the most engaging one so far, not only in terms of the number of viewers but also with regards to the discussion.

Traveling Projector in Malang

The audience found that such documentary films can be alternatives to information that's usually obtained from the mainstream media, and that image and video gives makes a  stronger impression on viewers. Some of the audience hope that events like this should be held more often not only in the cities, but also in villages or in communities who are directly affected by the issues highlighted in the films.

#Proyektor Keliling #Hari14 di Surabaya

by yerry May 30, 2014

Proyektor Keliling sampai di Surabaya pada Jumat tengah malam tanggal 23 Mei 2014. Esoknya jam 11 kami menuju markas C2O, sebuah perpustakaan dan tempat berkumpul komunitas anak muda yang punya kepedulian terhadap lingkungan dan warisan budaya kotanya. Kami berbincang dan berbagi pengalaman tentang manajemen organisasi dengan 13 orang dari 4 komunitas/organisasi.

Malamnya di ruang terbuka di halaman perpustakaan C2O, pemutaran film dilaksanakan. Tepat jam 19.00 acara di dibuka oleh Erlin Guntoro dari C2O dan dilanjutkan dengan pengantar singkat oleh Dhyta Caturani dari EngageMedia tentang Proyektor Keliling dan tema film-film yang akan diputar malam itu. Hampir sama dengan di Solo, pemutaran kali ini mengangkat tema toleransi dan HAM. Film buatan Acong, "Aku Indonesia" yang berkisah tentang kehidupan seorang remaja di Cilacap keturunan Tionghoa lagi-lagi membuka acara, dilanjutkan dengan 4 film lain yaitu Paraliyan, Seragam yang Tidak Melindungi, di Bangku Taman, dan Payung Hitam. Baru sekitar 10 menit film diputar, gerimis turun. Cepat-cepat tikar digulung dan proyektor diangkut ke dalam ruangan. Jadilah pemutaran film dilakukan di dalam ruangan perpustakaan diantara rak dan buku-buku. Suasan di ruangan 4x4 terasa sedikit sesak, namun sekitar 20 penonton yang duduk santai di atas karpet tidak beranjak hingga diskusi selesai.

Pemutaran film di Surabaya kami adakan 2 kali berturut-turut Sabtu dan Minggu, 24 dan 25 Mei 2014. Malam kedua cuaca terang dan kami menonton di pekarangan belakang kantor/perpustakaan C2O. Malam kedua ini film yang diputar bertema Papua. Empat film pendek cerita-cerita tentang Papua diputar, yaitu Pemburu terakhir Harapan Anak Cendrawasih, Ironic Survival dan Surat Cinta kepada Sang Prada dan ditutup dengan film "R.I" yang bercerita tentang orang-orang Indonesia di pengasingan yang membuka restoran Indonesia di Paris.

Penonton yang kebanyakan anak muda banyak bertanya tentang Reformasi yang ditunjukkan di dalam film Payung Hitam, juga tentang apakah para aktivis baik dari EngageMedia maupun yang lain merasa "capai" mempromosikan HAM dan demokrasi. Ada seorang penonton yang kelihatan pesimis dengan situasi saat ini namun dari diskusi, semua orang tampaknya setuju jika kita harus terus memperjuangkan keadilan bagi sesama. (Nita)

Catatan:

Semua video tentang toleransi bisa dilihat dan diunduh di http://www.engagemedia.org/Projects/bhinneka-tinggal-duka dan tentang Papua di http://www.engagemedia.org/Projects/papuanvoices.